วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำกกปอบ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายนาใหญ่ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำซ้อ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องสว่านไฟฟ้าไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระเยาวชน บ้านนาสี หมู่ที่ 7 ตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง