วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างรถตู้ เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อสื่ออุปกรณ์การการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านาสี (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อยางนอกรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปรี้นเตอร์ เครื่องปรี้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง