วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2562
จ้างธนาคารน้ำใต้ดินในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเคมีกำจัดยุงสารเดลต้าเมทริน 1% ขนาด 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2562
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตพร้อมปรับปรุงข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมศรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง