วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานมันพ่อต้น หมู่ที่ 3 บ้านหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ หมู่ที่ 2 บ้านจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างปรับระดับผิวทางแอสฟัสท์ติคคอนกรีต ถนนสายบ้านนายหมักและสายห้วยทราย หมู่ที่ 7 บ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานพ่อต้น หมู่ที่ 3 บ้านหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมจัดทำอาารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนสี เดือนมีนาคม
25  ก.พ. 2562
จ้างจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างป้ายไวนิล เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลการทำผังน้ำบล การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง