วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำซำกกปอบ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายรอบวัดภูถ้ำพระ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโคกจันไต บ้านนาสี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายอ่างซำเต่น บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการจังหวัดสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมรถบรรทุกขยะ (รถอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4
18  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง