วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างรถตู้ไม่ประจำทาง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทาง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องรถไถนา ขนาด 10.5 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อถังขยะ แบบมีล้อ /แบบยางรถยนต์ ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อโคมถนน LED 60 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง