วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 ? 1644 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด. บ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตร ทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. จอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สำหรับวางหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็บ้านหินตั้ง
3  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง