วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง วัดบุ่งสวนแก้ววนาราม บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี(รายหัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง