วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวน เพื่อใช้ในโครงการประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางพารา สายหนองท่ม บ้านนาสี หมู่ที่ 7 ตำบลจอมศรี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองหญ้าปล้อง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 กว้าง 82 เมตร ยาว 102 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,364 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2563
ซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างรถตู้ เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อสื่ออุปกรณ์การการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านาสี (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง