วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตพร้อมปรับปรุงข้อมูล เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าลานมันพ่อตังเม บ้านนาสี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างปรับผิวทางแอสฟัสท์ติคคอนกรีต สายบ้านนายพรชัย อัตพร ถึงบ้าน นางลำดวน อุ่นใจ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯจ้างเหมาพาหนะ (รถทัวร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง