วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อยางนอกรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปรี้นเตอร์ เครื่องปรี้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำกกปอบ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายนาใหญ่ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำซ้อ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง