วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องสว่านไฟฟ้าไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระเยาวชน บ้านนาสี หมู่ที่ 7 ตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลจอมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง