วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำจอมศรี บ้านนาสี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำจอมศรี บ้านนาสี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
วัสดุสำนักงาน
18  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศ.พ.ด.นาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง