วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (รถอีแต๋น) หมายเลขครุภัณฑ์ 005 ? 41 ? 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างรถตู้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างฃื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านนาสี (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 81 ? 1644 เลย ยี่ห้อ Mitsubishi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง