วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดราษฎร์บำรุงธรรม ? สะพาน หมู่ที่ 5 บ้านศรีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลุงวิว บ้านนางลำดวน บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสงกา ? บ้านนายสม บ้านนาสี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมา จัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมประปาและใช้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุ ในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง