วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า(สุนัข-แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายดอนหอ บ้านนาสี หมูที่ 1 ตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนสำราญ - หาดทรายขาว บ้านแสนสำราญหมู่ที่ 4 ตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังหลุม บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 ตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังกอไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านหินตั้ง ตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายดอนหอ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดสูง 12.00 เมตร พร้อมฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง