องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

สำนักงานปลัด

 
นางสาวอารยา  จันทาคำ 
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
 
นางจริญญา  นิสีดา 
นางสาวรัชนีกร  อุทธตรี นายสมยศ  กมลรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา

 
นางสาวลลนา  สอนพรหม 
นายพิเชษฐ  มาดา    นายศักดิ์สิทธิ์  เครือคำ
นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 

นางแขลดา มีมูล
นางสาวจันจิรา  ชัชวาลย์ นางสุนิตษา  ขันทะนะ

ครู
ครู   ครู
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาววารุณี เสิดภูเขียว นางวราภรณ์ ไชยแพงศรี นางสุจิตรา  บุดดา 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก
     
นายวิชัย  ลันระนา  นายอภัย  แสงขาว นายแบ๊ก  คำหาร
 พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 
     
นายธนโชติ  นูทัต  นายไมตรี  สงคราม  นายสมภาร  ธรรมกุล 
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ 
     
 นายสุเทพ  คำหาร นายชัยธัช  คงสอนพรหม นายสุพัท สุพรมอิน  
พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  คนงานทั่วไป 
     
 นายสัญญา  หอมวงศ์ นางสาววงเดือน  มูลหล้า นางสาวพัชราภรณ์  ไชยแพงศรี
 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
     
นายบุญเหงี่ยม  ทับทิมจันทร์  นายสงกรานต์  ทาป้อง นายวีระ  ไชยคีนี 
 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ 
     
นายสุเทพ  ไพศูนย์ นางติ๋ม  กามูล  
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ