องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
สำนักงานปลัด

 
นางภัทรวรรณ  คำบุรี
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
 
นางจริญญา  นิสีดา 
นางสาวอัจฉรียา  ธรรมรังษี 
นายสมยศ  กมลรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา

 
นางสาวฐิตาภา  พันทะโคตร 
นายพิเชษฐ  มาดา    ว่าง 
นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 

นางแขลดา มีมูล
นางสาวจันจิรา  ชัชวาลย์ นางสุนิตษา  ขันทะนะ

ครู
ครู   ครู
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาววารุณี เสิดภูเขียว นางวราภรณ์ ไชยแพงศรี นางสุจิตรา  บุดดา 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นายวิชัย  ลันระนา  นายสุวิวัฒน์  ชาสิม
นายแบ๊ก  คำหาร
 พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 
   
 
นายธนโชติ  นูทัต  นายไมตรี  สงคราม  นายวานิวุฒิ  มูลหล้า
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ 
     
 นายสุเทพ  คำหาร นายชัยธัช  คงสอนพรหม นายสุพัท สุพรมอิน  
พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  คนงานทั่วไป นายสุรนนท์    กองพอด นายจิรายุทธ    ไชยพันธ์ นายพัฒนพงษ์   วงษ์ลา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป จ้างเหมาบริการ
     
 นายสัญญา  หอมวงศ์ นางสาววงเดือน  มูลหล้า นางสาวพัชราภรณ์  ไชยแพงศรี
 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
   
 
นายบุญเหงี่ยม  ทับทิมจันทร์  นายธงชัย    แก้วพิลารมณ์
นายวีระ  ไชยคีนี 
 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ 
     
นายสุเทพ  ไพศูนย์ นางติ๋ม  กามูล นายโกวัต    จันทะ
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
     
นายสุเมฆ   คำหาร
   
จ้างเหมาบริการ